Tels. 672 64 64 24 / 93 117 32 24

Vear i Compañó
Corredoria d’Assegurances
08784 EL BEDORC - PIERA (BARCELONA)

Politica de Privacitat

DRET D’INFORMACIÓ
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, VEAR I COMPANYÓ informa a l’usuari / client de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per VEAR I COMPANYÓ i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol · licitants d’informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a l’Agència de Protecció de Dades.

FINALITAT
Les dades que vostè facilita a VEAR I COMPANYÓ tenen com a finalitat gestionar la seva sol · licitud, facilitar-li la informació i / o serveis que sol · liciti i poder oferir-li nous serveis.

CONSENTIMENT DE L’USUARI
L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers.
Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol · liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que VEAR I COMPANYÓ li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol · licitud o remetre-li la informació sol · licitada.

DRET D’ACCÉS
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@vearcompanyo.com.

VEAR I COMPANYÓ no utilitza tàctiques de “Spaming”, i tampoc queden registrats els usuaris per una mera visita a la nostra pàgina web. VEAR I COMPANYÓ només tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, oa l’informar-se sobre els nostres serveis professionals.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES
Aquesta web no utilitza cookies.

SEGURETAT
VEAR I COMPANYÓ manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a BUFET AURUM, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@vearcompanyo.com.